TARGET

Projecte H2020 sobre igualtat de gènere en la recerca i la innovació que té com a objectiu iniciar un procés de canvi institucional en set institucions a la conca del Mediterrani

  • Entitat finançadora: Comissió Europea, H2020
  • Coordinador: IHS (Austria)
  • Socis: ARACIS (Romania), RPF (Xipre), FRRB (Italia), ELIAMEP (Grecia), UH2MC (el Marroc), UB (Serbia), RMEI (França), notus-asr (Espanya), FGB (Italia)
  • Durada: 2017-2021

Descripció

TARGET – TAKING A REFLEXIVE APPROACH TO GENDER EQUALITY FOR INSTITUCIONAL TRANSFORMATION

[Adoptant un enfocament reflexiu sobre igualtat de gènere per a la transformació institucional]

TARGET té com a objectiu iniciar un procés de canvi institucional en set institucions innovadores des de la perspectiva de gènere (GEIIs – gender equality innovation institution) a la conca del Mediterrani, entre les quals s’inclouen institucions investigadores (RPO – research performing institutions), institucions que financen la recerca (RFO – research funding organisations) així com una xarxa d’universitats. TARGET adopta un enfocament reflexiu, que va més enllà de l’adopció formal d’un pla d’igualtat de gènere, posant l’accent en la reflexió iterativa sobre els progressos aconseguits i l’establiment d’una comunitat de pràctiques per fer efectiva la transformació institucional. El canvi real és resultat d’una creixent voluntat i capacitat d’identificar el biaix de gènere de forma sostinguda per part de les institucions. El punt de partida del procés és l’elaboració d’un Pla o Estratègia d’Igualtat de Gènere (GEP/GES – gender equality plan, gender strategy pla) en cada institució. TARGET contribueix a la capacitat institucional d’adoptar una política reflexiva d’igualtat de gènere mitjançant: el desenvolupament d’eines efectives per a cada fase del GEP/GES (auditoria, disseny del pla, implementació, monitoratge i acte-valoració), que s’adaptaran a cada institució; el suport al desenvolupament de competències per realitzar una auditoria, dissenyar, implementar, monitoritzar i aute-valorar un GEP/GES adequat per a cada GEIIs; l’establiment d’una comunitat de pràctiques d’agents rellevants en cada GEII; l’inici d’un procés d’aprenentatge organitzatiu en cada GEII, que combina aute-valoració i avaluació del GEP/GES. Els països seleccionats es caracteritzen com relativament inactius en el desenvolupament de polítiques d’igualtat de gènere en recerca i innovació. Amb l’objectiu d’assegurar que les actuacions tenen un efecte multiplicador, cada GEII implementa activitats de divulgació específiques per promoure el debat sobre les polítiques d’igualtat de gènere en recerca i innovació a nivell nacional o regional. A més, TARGET desenvolupa nou coneixement per a institucions, professionals i actors polítics basat en una anàlisi comparada de la implementació i sostenibilitat dels GEP/GES, contribuint a un intercanvi efectiu de pràctiques entre països proactius i relativament inactius, tenint en compte la diversitat cultural, soci-econòmica i política.

 

Publicació:

http://www.gendertarget.eu/wp-content/uploads/2019/02/741672_TARGET_D3.3-GEP-Guidelines.pdf

 

Photo Credit: Paolo Tolon, target

Back to Top