La qualitat de l’ocupació

Estudi comparat sobre la qualitat de l’ocupació a la Unión Europea i Espanya, encarregat por Esade.

  • Entitat finançadora: ESADE
  • Durada: 2014

Descripció

ESTUDI COMPARAT SOBRE LA QUALITAT DE L’OCUPACIÓ A LA UNIÓ EUROPEA

L’objectiu de l’estudi va ser el de realitzar una anàlisi comparada de la qualitat de l’ocupació a Espanya, a partir de l’Enquesta de Condicions de Vida i Treball de la Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball (Eurofound). Per a això es van considerar dos aspectes bàsics: l’estabilitat i seguretat en el treball i el salari decent. L’anàlisi tenia els objectius específics següents: 1) delimitar els diferents segments d’ocupació des de la perspectiva de la seva qualitat; 2) analitzar la relació entre les diferents dimensions de la qualitat; 3) analitzar la composició d’aquests segments des de la doble perspectiva de les polítiques empresarials i les característiques de la població activa i, finalment 4) comparar la distribució de l’ocupació segons la seva qualitat a Espanya i la resta de països de la Unió Europea.

 

Photo Credit: Andy Maguire, WAVE

Back to Top