Estat Jurídic

NOTUS Investigación social aplicada (notus asr), es constitueix una entitat a l’empara de la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, i normes complementàries, amb capacitat jurídica i plena capacitat d’obrar, mancant d’ànim de lucre.

Amb domicili social al carrer Jonqueres Núm. 16, 9è A. C.P. 08003 Barcelona, queda inscrita en el Registre Nacional d’Associacions del Ministeri d’Interior, Secció 1a, Número Nacional 602448.

Missió

NOTUS té per objecte el promoure la recerca social aplicada i la formació dels investigadors socials.
Per al compliment d’aquests fins es realitzaran les següents activitats relacionades amb el foment de la recerca social aplicada, prestant especial atenció als àmbits de l’educació, el treball, el desenvolupament local i la sostenibilitat:

  • Elaboració d’estudis i informes.
  • Prestar assistència tècnica a entitats públiques i privades per al disseny, gestió i avaluació de programes i polítiques.
  • Promoure i organitzar cursos de formació, seminaris, tallers i conferències.
  • Promoure publicacions i altres iniciatives per a difondre la recerca social.

Socis i sòcies

Maria Caprile Elola-Olaso

Rachel Palmén

Jordi Potrony

Pablo Sanz de Miguel

Joan Antoni Serra Pardo

Junta Directiva

  • Presidència: Joan Antoni Serra Pardo
  • Secretaria: Jordi Potrony
  • Tresoreria: Maria Caprile Elola-Olaso

Balanç i Comptes de pèrdues I guanys 2022

Back to Top