Governança i finançament de l’aprenentatge

Estudi encarregat pel Cedefop per a identificar les condicions necessàries per al desenvolupament de la formació professional dual

  • Entitat finançadora: CEDEFOP
  • Coordinador: Universitat de Bremen
  • Socis: 3S, CLASS, CEFI, Notus
  • Durada: 2013-2015

Descripció

GOVERNANCE AND FINANCING OF APPRENTICESHIP 

[Governança i  finançament de l’ aprenentatge]

L’objectiu d’aquest projecte era el d’analitzar les estructures de governança de la formació professional amb la finalitat d’identificar les condicions necessàries per al desenvolupament de la formació professional dual. Per això, va ser necessari desenvolupar i justificar en primer lloc, un model normatiu de les estructures de govern i mecanismes de finançament que es consideren “òptims” o “adequats”. Els aspectes a tractar per aquest model es poden classificar pel seu nivell d’anàlisi:
-A nivell macro: les polítiques estratègiques nacionals en matèria de formació professional, les prioritats estratègiques de finançament i els models de finançament.
-A nivell meso: les formes de coordinació i cooperació dels actors (les autoritats públiques, les organitzacions d’interlocutors socials i les Cambres de Comerç i Industria), els mecanismes de seguiment i avaluació, les estructures institucionals de la formació i l’autonomia d’institucions. A més, aquest nivell ha d’investigar les condicions contractuals per als aprenents
El model desenvolupat té present els diferents tipus de formació professional i els diferents règims de qualificació. El model s’ha aplicat a cinc països diferents: Itàlia, Espanya, Letònia, Portugal i Suècia.

Publicació:

Cedefop (2016): Governance and financing of apprenticeships. Luxembourg: Publications Office. Cedefop research paper; No 53.
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5553

 

Photo Credit: Stanley Zimley, abstract mushroom

Back to Top