Index compost sobre relacions laborals

Construcció d’un índex compost sobre relacions laborals per analitzar la dinàmica del diàleg social a nivell nacional. Estudi encarregat per Eurofound

  • Entitat finançadora: Eurofound
  • Durada: 2017-2018

Descripció

MAPPING FUNCTIONING OF SOCIAL DIALOGUE AT NATIONAL LEVEL – APPLYING KEY DIMNSIONS
[Analitzant la dinàmica del diàleg social a nivell nacional – aplicación de les dimensions clau]

Al seu actual programa quadriennal (2017-2020) Eurofound es compromet a examinar la dinàmica de les relacions laborals i analitzar, des d’una perspectiva comparada, com els sistemes de relacions laborals estan canviant i adaptant-se als nous canvis. L’objectiu és contribuir a la millora del coneixement i l’anàlisi comparada, facilitant l’aprenentatge mutu i la identificació d’aspectes on el suport d’Eurofound pot ser útil. El 2016 Eurofound va definir un marc conceptual de les relacions laborals, identificat quatre dimensions bàsiques: democràcia industrial, competitivitat industrial, justícia social i qualitat de l’ocupació i el treball. El 2017 va desenvolupar un sistema de 45 indicadors per caracteritzar els sistemes de relacions laborals a nivell nacional. Aquest estudi dóna continuïtat a aquesta línia de treball. Els seus objectius són: 1) refinar la llista d’indicadors prèviament seleccionats per tractar de cobrir els buits conceptuals; 2) elaborar un indicador compost per a cada dimensió, així com un indicador compost per al sistema de relacions laborals.

Publicació:

https://www.eurofound.europa.eu/publications/report/2018/measuring-varieties-of-industrial-relations-in-europe-a-quantitative-analysis

Photo credit: Mark Chadwick: Motor Car Painting No. 7

Back to Top