Els resultats de l’aprenentatge a l’educació i formació professional

Elaboració del cas espanyol per ‘estudi del Cedefop sobre el paper dels resultats d’aprenentatge en el suport al diàleg entre el mercat de treball i l’educació i la formació

  • Entitat finançadora: 3S, en el marc d’un estudi promogut pel CEDEFOP
  • Durada: 2016

Descripció

THE ROLE OF LEARNING OUTCOMES IN SUPPORTING DIALOGUE BETWEEN THE LABOUR MARKET AND EDUCATION AND TRAINING: THE CASE OF VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING

[El paper dels resultats de l’aprenentatge en el suport al diàleg entre el mercat de treball i l’educació i la formació: el cas de l’educació i la formació professional]

Aquest estudi consisteix en l’anàlisi comparada de 10 qualificacions seleccionades en termes de resultats d’aprenentatge en els 10 països inclosos en l’estudi. notus-asr s’ha encarregat de l’elaboració del cas espanyol.
Per les 10 qualificacions dels 10 països, s’ha recopilat informació sobre com es descriuen les qualificacions en termes de resultats d’aprenentatge (contingut / perfil de les qualificacions, intencions dels resultats d’aprenentatge). Aquesta part també inclou informació contextual a nivell nacional sobre com es descriuen els resultats de l’aprenentatge en general i quines funcions i responsabilitats s’atribueixen als interessats en el procés de descripció dels resultats de l’aprenentatge.
La recopilació de dades s’ha basat en la recerca documental (anàlisi de la informació textual / documents escrits). L’anàlisi comparativa s’ha basat en l’anàlisi de 10 qualificacions en els 10 països coberts en l’estudi.
Un resultat important de l’estudi és el desenvolupament d’una metodologia per comparar les qualificacions entre països (des de dins i fora d’Europa) d’una manera sistemàtica. S’espera que les experiències del treball dins del projecte siguin valuoses per al seguiment futur d’aquesta línia d’anàlisi.

 

Photo credit: Krissy Venosdale, Clasroom view towards computers

Back to Top