Reposició de treballadors

Estudi per identificar la demanda de reposició dels treballadors que es jubilaran en els propers 10 anys a l’Hospitalet de Llobregat

  • Entitat finançadora: Ajuntament Hospitalet de Llobregat
  • Durada: 2017

Descripció

SERVEI ESTUDI REPOSICIÓ TREBALLADORS PER A JUBILACIÓ A LES EMPRESES DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

L’estudi pretén identificar la demanda de reposició dels treballadors que es jubilaran en els propers 10 anys a l’Hospitalet i identificar les necessitats de formació per cobrir els requeriments de les empreses per a contractar els treballadors a substituir.

L’estudi s’ha realitzat a partir d’una anàlisi estadística per a calcular el volum i les característiques de la població activa potencialment jubilable a l’Hospitalet desglossat pels principals sectors econòmics de la ciutat.

En un segon moment, s’ha realitzat una enquesta on line complementada telefònicament i amb algunes entrevistes presencials per a conèixer els detalls de la demanda de reposició i conèixer les practiques de les empreses per a planificar l’efecte de l’envelliment de la seva plantilla. L’enquesta s’ha centrat sobre una mostra d’empreses del sector industrial i s’ha complementat amb algunes empreses del sector serveis.

A l’enquesta s’ha recollit informació sobre les característiques de l’activitat empresarial, les polítiques de substitució, i els requeriments dels perfils per a substituir-los, així com les dificultats per a trobar la mà d’obra adequada en el mercat de treball oportú.

A més, a través de l’enquesta i les entrevistes s’ha detectat l’impacte de l’envelliment dels propietaris de les petites empreses locals sobre el teixit industrial de la ciutat i sobre el mercat de treball, arribant a calcular el nombre d’empreses que potencialment tancaran en els propers anys.

 

Photo credit: Steven Snodgrass, Chartres labyrinth

Back to Top