Avaluació d’Impacte del Programa SEFED

Avaluació de l’impacte del Programa SEFED en la inserció laboral dels participants

  • Entitat finançadora: Fundación Inform
  • Durada: 2017

Descripció

AVALUACIÓ D’IMPACTE DEL PROGRAMA SEFED

Avaluació de l’impacte en el mercat de treball del Programa SEFED durant els seus 30 anys de vigència. El Programa SEFED es dedica a formar personal administratiu mitjançant la metodologia de simulació d’empreses.A més d’analitzar la informació sobre l’evolució del Programa SEFED, han realitzat entrevistes grupals amb professors i diferents generacions de participants en diferents localitats d’implantació del Programa. També s’ha realitzar una enquesta on line als participants.  Els resultats obtinguts denoten un elevat grau d’inserció laboral dels participants. A l’actualitat el 77,24% tenen una ocupació. Entorn dels 2/3 dels participants manifesten que el Programa els hi ha estat útil per orientar la seva carrera professional i que els hi ha estat útil en el seu lloc de treball. El 72,25% dels participants afirmen que el Programa està molt adaptat a les necessitats professionals de les empreses. El 79,16% manifesten un elevat grau de satisfacció amb el Programa, atorgant-li 8 punts sobre 10. El 70,52% varen trobar feina en els primers sis mesos després d’haver acabat la formació.

 

Photo Credit: Manuchi

Back to Top