Renda garantida de ciutadania

Assistència tècnica al Consell Comarcal del Vallès Occidental per a definir tres models de renda garantida, estimant la població potencialment receptora

  • Entitat finançadora: Consell Comarcal del Vallés Occidental
  • Durada: 2017-2018

Descripció

RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA: MODELS D’IMPLEMENTACIÓ I ESCENARIS EN EL VALLÉS OCCIDENTAL

Aquest projecte té com a objectiu prestar assistència tècnica al Consell Comarcal del Vallés Occidental, municipis i entitats de la comarca, per definir tres models de renda garantida, estimant la població potencialment receptora i el cost d’implementació, en comparació del cost actual de conjunt de prestacions i serveis a la comarca. El punt de partida és un document conceptual sobre models de renda garantida per discutir i definir els models a analitzar. Inclou la dinamització del debat i la participació territorial per al seguiment i l’elaboració de propostes de millora de l’actual renda garantida de ciutadania de Catalunya.

 

Photo credit: Mark Morgan, Abstract 2

Back to Top