Anàlisi i assessorament sobre igualtat de gènere en la Unió Europea

Estudi encarregat pel Parlament Europeu per identificar plans d’igualtat de gènere en els sectors públic i privat i analitzar el seu impacte

  • Entitat finançadora: Parlament Europeu
  • Coordinador: Fondazione Giacomo Brodolini
  • Durada: 2017

Descripció

SCIENTIFIC ANALYSIS AND ADVICE ON GENDER EQUALITY IN THE EUROPEAN UNION

[Anàlisi científica i assessorament sobre igualtat de gènere en la Unió Europea]

L’estudi té com a objectius:
– Elaborar un mapa dels Planes d’Igualtat de Gènere (GEP – Gender equality pla) existents en els sectors públic i privat dels Estats membres de la UE, en la mesura en què es disposi de dades;
– Analitzar l’impacte dels GEP sobre la situació econòmica de les dones en la UE;
– Analitzar la legislació nacional i els convenis col·lectius en relació amb els GEP;
– Analitzar l’impacte de la crisi / austeritat en els GEP;
– Analitzar en profunditat l’impacte dels GEP en els sectors públic i privat en alguns Estats membres
notus-asr ha desenvolupat l’estudi en profunditat del cas espanyol.

Publicació
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583139/IPOL_STU(2017)583139_EN.pdf

 

Photo credit: Steve Snodgrass, Abstract 1.1

Back to Top