Primera reunió científica del projecte INVOLVE

El 24 de novembre va tenir lloc la primera reunió científica del projecte INVOLVE –  Anàlisi de la integració dels agents socials en la governança dels sistemes de Formació Professional Dual-, que es va realitzar de forma virtual. A la reunió es van presentar i debatre els resultats de la investigació documental, desenvolupada durant els primers mesos del projecte.  Als pròxims mesos està previst realitzar el treball de camp, els resultats del qual es debatran en una nova reunió científica al juliol de 2021.

L’objectiu general del projecte INVOLVE, liderat per notus-asr, és analitzar el grau d’integració dels agents socials en la governança dels sistemes de Formació Professional (FP) Dual de quatre països que han desenvolupat recentment projectes d’FP dual. Els països objecte d’estudi són Espanya, Grècia, Polònia i Portugal. El projecte està finançat per la Comissió Europea.

Més informació sobre el projecte: