En marxa els tallers participatius per al disseny del Pla de Cohesió i Inclusió Social de Vinaròs.

Ja s’han engegat a Vinaròs els tallers participatius per el disseny del Pla de Cohesiói InclusióSocial de la ciutat. La celebraciód’aquests tallers significa la culminaciódel diagnòstic participatiu previ al disseny del Pla que ha inclòs l’anàlisi de la situaciódemogràfica, econòmica i social de la ciutat i l’estudi de les polítiques, mesures i actuacions dutes a terme des de l’administraciólocal per a la millora de la cohesiói la inclusiósocial en el municipi.

Després de la fase de diagnòstic, s’abordaràla identificaciód’aquelles línies d’actuacióque resulten necessàries per a aconseguir aquest objectiu, aixícom la determinacióde les prioritats, pressupost, temporalitzaciói responsabilitats per a cadascuna de les línies. S’incorporaran, aixímateix, indicadors que permeten realitzar el seguiment i avaluacióde l’execuciói l’impacte real del Pla.

Els 2 tallers previstos (un amb la participaciód’agents socials i membres de la societat civil i un altre amb la participacióde personal tècnic de les diferents àrees de l’Ajuntament de Vinaròs) permetran la validaciói ampliaciódels resultats provisionals obtinguts en el diagnòstic, aixícom la incorporacióal Pla de propostes d’actuaciódes de la societat civil i els equips tècnics.