Primer taller institucional TARGET

En el marc del projecte H2020 TARGET, notus-asr presta assistència individualitzada a diferents entitats per al disseny i implementació de plans d’igualtat de gènere. Al llarg dels quatre anys del projecte, un aspecte clau és l’organització conjunta de tallers institucionals en cadascuna de les fases del pla, des de l’auditoria inicial fins a l’avaluació i redisseny del pla. 

El primer taller institucional pel TARGET es va dur a terme en l’École Central de Marsella el 23 de gener de 2018, co-organitzat per la xarxa RMEI que reuneix 100 universitats de 16 països mediterranis. Els objectius de la reunió van ser:
(1) presentar les activitats de les universitats sòcies de RMEI
(2) crear un grup de treball de gènere dins de RMEI
(3) reflexionar sobre la connexió dels desafiaments globals i la sostenibilitat amb la igualtat de gènere
(4) iniciar els treballs per definir una estratègia d’igualtat de gènere de RMEI amb la implicació del conjunt d’universitats de la xarxa, tenint en compte les seves diferents experiències en matèria d’igualtat

El taller va ser part del procés d’auditoria i hi van assistir representants d’Egipte, França, Grècia, Itàlia, el Marroc i Espanya. L’auditoria consisteix a recopilar dades quantitatives i qualitatives sobre qüestions de gènere (dades desglossades per sexe sobre estudiants, personal, administració, estudis de gènere, polítiques de gènere) dins de les universitats de RMEI. Per aconseguir aquest objectiu, hem adaptat l’enquesta d’igualtat de gènere CESAER específicament per a la xarxa RMEI i hem recopilat dades sobre les universitats membres.