[:en]Catalan Society in the 21st Century[:ca]La societat catalana en el Segle XXI[:es]La sociedad catalana en el siglo XXI[:]

Descripción de la publicación

[:en]Catalan Society in the 21st Century. Study promoted by the Institute of Catalan Studies that brings together leading experts from distinct fields to interpret the current situation and future prospects of Catalonia.

CATALAN SOCIETY IN THE 21ST CENTURY.

Funding body: Institute of Catalan Studies
Coordinator: Notus
Partners:
Duration: 2015-2016
Notus team: Oriol Homs, Pablo Sanz, Maria Caprile and Serrat Vilanova

The project’s main objective is to develop an interpretative framework of the recent evolution of Catalan society and its future prospects in the XXI century by identifying main trends. It aims to contribute to a better understanding of Catalan society, beyond current partial interpretations. The research will integrate existing knowledge about the different dimensions of Catalan reality, including an analysis of economic, societal, cultural, and political dimensions in order to develop a coherent set of interpretative hypotheses to explain the current situation and the potential of future developments.

This is not a descriptive report of Catalan reality, but it seeks to paint a comprehensive picture to highlight the interrelationships between facts and the interactive dynamics of social structures and collective action. Oriol Homs has participated in the coordination of the research and provides a synthesis of the contributions as well as an analysis of empirical studies of Catalan society. Maria Caprile and Pablo Sanz provide a specific chapter examining employment and inequality.[:ca]La societat catalana en el Segle XXI. Estudi promogut per l’ Institut d’Estudis Catalans per a interpretar la situació actual de Catalunya i la seva projecció futura, que reuneix a destacats especialistes en diferents àmbits.

LA SOCIETAT CATALANA EN EL SEGLE XXI

Entitat finançadora: Institut d’Estudis Catalans
Coordinador: Notus
Socis:
Durada: 2015-2016
Equip Notus: Oriol Homs, Pablo Sanz, Maria Caprile and Serrat Vilanova

La investigació que es proposa sobre la Societat Catalana en el Segle XXI té com a objectiu principal elaborar un marc interpretatiu de l’evolució recent de la societat catalana i de la seva projecció futura en el segle XXI, establint les principals tendències que l’ expliquen. Es tracta, doncs, de conduir el coneixement sobre Catalunya com a societat més enllà de les interpretacions parcials existents a l’actualitat.

La investigació integrarà el coneixement existent sobre diferents dimensions de la realitat catalana, l’econòmica, la societària, la cultural, la política i la social, amb la finalitat d’elaborar un conjunt coherent d’hipòtesis interpretatives que expliquin la situació actual i les potencialitats d’evolució futura. No es tracta d’un informe descriptiu que faci un diagnòstic de la realitat del país, sinó que pretén fer un exercici interpretatiu global que posi de manifest les interrelacions entre els fets i la dinàmica de les relacions entre les estructures socials i l’acció col·lectiva.

L’Oriol Homs participa en la coordinació de la investigació i contribueix amb una síntesi de les diferents col·laboracions, així com també hi fa una anàlisi dels estudis empírics que han estudiat la societat catalana , mentre que Maria Caprile i Pablo Sanz aporten una col·laboració específica sobre l’ocupació i la desigualtat.[:es]La sociedad catalana en el Siglo XXI. Estudio promovido por el Institut d’Estudis Catalans para interpretar la situación actual de Catalunya y su proyección futura, que reúne a destacados especialistas en distintos ámbitos

LA SOCIEDAD CATALANA EN EL SIGLO XXI

Entidad financiadora: Institut d’Estudis Catalans
Coordinador: Notus
Socios:
Duración: 2015-2016
Equipo Notus: Oriol Homs, Pablo Sanz, Maria Caprile and Serrat Vilanova

La investigación que se propone sobre la Sociedad Catalana en el Siglo XXI tiene como objetivo principal elaborar un marco interpretativo de la evolución reciente de la sociedad catalana y de su proyección futura en el siglo XXI, estableciendo las principales tendencias que la expliquen. Se trata, pues, de conducir el conocimiento sobre Catalunya como sociedad, más allá de las interpretaciones parciales existentes en la actualidad. La investigación integrará el conocimiento existente sobre las diferentes dimensiones de la realidad catalana, la económica, la societaria, la cultural, la política y la social, con el fin de elaborar un conjunto coherente de hipótesis interpretativas que expliquen la situación actual y las potencialidades de evolución futura.

No se trata de un informe descriptivo que haga un diagnóstico de la realidad del país, sino que pretende un ejercicio interpretativo global que ponga de manifiesto las interrelaciones entre los hechos y la dinámica de las relaciones entre las estructuras sociales y la acción colectiva. Oriol Homs participa en la coordinación de la investigación y contribuye con una síntesis de las distintas colaboraciones, mientras que Maria Caprile y Pablo Sanz aportan una colaboración específica sobre el empleo y la desigualdad.[:]

Publicaciones relacionadas

Volver a arriba