[:en]Governance and financing of apprenticeship.[:ca]Governança i finançament de l’aprenentatge.[:es]Gobernanza y financiación del aprendizaje.[:]

Descripción de la publicación

[:en]Governance and financing of apprenticeship. Study commissioned by CEDEFOP to contribute to improving and consolidating the dual vocational training system.

GOVERNANCE AND FINANCING OF APPRENTICESHIP

Funding body: CEDEFOP
Coordinator: University of Bremen
Partners: 3S, CLASS, CEFI, Notus
Period: 2013-2015
Notus Team: Oriol Homs, Pablo Sanz

The objective of the project was to analyse vocational training governance structures with the aim of identifying the necessary conditions for the development of dual vocational training. In order to do so it was necessary to develop and justify a normative model of governance structures and financing mechanisms that are considered ‘optimal’ or ‘adequate’. It is possible to classify the components to be developed by level of analysis:

– Macro-level: national strategic policies in areas of vocational training, national strategic policies in areas of vocational training, strategic financial priorities and funding models.

– Meso-level: the forms of coordination and cooperation of actors (public authorities, organisations of social actors and chambers of commerce and industry), monitoring and evaluation mechanisms, institutional training structures and institutional autonomy. This analytical level also includes the contractual conditions for apprentices.

The developed model takes into consideration the different types of vocational training and qualification schemes. The model has been applied to five countries: Italy, Spain, Latvia, Portugal and Sweden.

Publication

Cedefop (2016): Governance and financing of apprenticeships. Luxembourg: Publications Office. Cedefop research paper; No 53.
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5553[:ca]Governança i finançament de l’aprenentatge. Estudi encarregat pel CEDEFOP per a contribuir a la millora i consolidació de la formació professional dual

GOVERNANCE AND FINANCING OF APPRENTICESHIP
[Governança i finançament de l’ aprenentatge]

Entitat finançadora: CEDEFOP
Coordinador: Universitat de Bremen
Socis: 3S, CLASS, CEFI, Notus
Durada: 2013-2015
Equip Notus: Oriol Homs, Pablo Sanz

L’objectiu d’aquest projecte era el d’analitzar les estructures de governança de la formació professional amb la finalitat identificar les condicions necessàries per la desenvolupament de la formació professional dual. Per això, va ser necessari desenvolupar i justificar en primer lloc, un model normatiu de les estructures de govern i mecanismes de finançament que es consideren “òptims” o “adequats”. Els aspectes a tractar per aquest model es poden classificar pel seu nivell d’anàlisi:

-A nivell macro: les polítiques estratègiques nacionals en matèria de formació professional, les prioritats estratègiques de finançament i els models de finançament.

-A nivell meso: les formes de coordinació i cooperació dels actors (les autoritats públiques, les organitzacions d’interlocutors socials i les Cambres de Comerç i Industria), els mecanismes de seguiment i avaluació, les estructures institucionals de la formació i l’autonomia d’institucions. A més, aquest nivell ha d’investigar les condicions contractuals per als aprenents

El model desenvolupat té present els diferents tipus de formació professional i els diferents règims de qualificació. El model s’ha aplicat a cinc països diferents: Itàlia, Espanya, Letònia, Portugal i Suècia.

Publicació

Cedefop (2016): Governance and financing of apprenticeships. Luxembourg: Publications Office. Cedefop research paper; No 53.
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5553[:es]Gobernanza y financiación del aprendizaje. Estudio encargado por el CEDEFOP para contribuir a la mejora y consolidación de la formación profesional dual.

GOVERNANCE AND FINANCING OF APPRENTICESHIP
[Gobernanza y financiación del aprendizaje]

Entidad financiadora: CEDEFOP
Coordinador: Universidad de Bremen
Socios: 3S, CLASS, CEFI, Notus
Duración: 2013-2015
Equipo Notus: Oriol Homs, Pablo Sanz

El objetivo del proyecto era analizar las estructuras de gobernanza de la formación profesional con el fin de identificar las condiciones necesarias para el desarrollo de la formación profesional dual. Para ello fue necesario desarrollar y justificar en primer lugar un modelo normativo de las estructuras de gobierno y mecanismos de financiación que se consideran ‘óptimos’ o ‘adecuados’. Los aspectos a abordar por este modelo se pueden clasificar por su nivel de análisis:

– A nivel macro: las políticas estratégicas nacionales en materia de formación profesional, las prioridades estratégicas de financiación y los modelos de financiación.

– A nivel meso: las formas de coordinación y cooperación de los actores (las autoridades públicas, las organizaciones de interlocutores sociales y las Cámaras de Comercio e industria), los mecanismos de seguimiento y evaluación, las estructuras institucionales de la formación y la autonomía de instituciones. Además, este nivel tiene que investigar las condiciones contractuales para los aprendices.

El modelo desarrollado tiene en cuenta las diferentes tipos de formación profesional y los distintos regímenes de cualificación. El modelo se ha aplicado en cinco países: Italia, España, Letonia, Portugal y Suecia.

Publicación

Cedefop (2016): Governance and financing of apprenticeships. Luxembourg: Publications Office. Cedefop research paper; No 53.
http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/5553[:]

Volver a arriba