[:en]Technical support to create a holistic vocational training centre in the wine tourism sector[:ca]Assistència tècnica per a la creació d’un centre de formació professional integral del sector enoturisme[:es]Asistencia técnica para la creación de centro de formación profesional integral sector Enoturismo.[:]

Descripción de la publicación

[:en]Holistic Vocational Training Centre. Technical assistance to Vilafranca del Penedès to create a Centre for Wine Tourism in Catalonia.

TECHNICAL SUPPORT TO CRATE A HOLISTIC VOCATIONAL TRANING CENTRE IN THE WINE TOURISM SECTOR

Funding body: Vilafranca del Penedès Local Council
Coordinator: Notus
Partners:
Period: 2013-2014
Notus team: Oriol Homs

The objective of this project was to support the setting up of the Centre for Wine Tourism in Catalonia, as a holistic training centre with the involvement of economic and social actors in the sector located in Vilafranca del Penedes. It included developing a plan for the design, establishment and management of the centre, including technical assistance for its implementation. The plan defined the training activities to be organised in the centre, the management system at institutional and economic levels and its image and communication strategy. In a second phase, technical assistance in the implementation of the centre was provided by developing a training plan approved by the business council and establishing agreements with each one of the sub-sectors to deliver the training actions. An assessment has also been undertaken regarding the selection of the trainers and the promotional activities of the centre.[:ca]Centre de formació professional integral. Assistència tècnica a Vilafranca del Penedès per a la creació del Centre d’ Enoturisme de Catalunya

ASSISTÈNCA TÈCNICA PER A LA CREACIÓ D’UN CENTRE DE FORMACIÓ PROFESSIONAL INTEGRAL DEL SECTOR ENOTURISME

Entitat finançadora: Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Coordinador: Notus
Socis:
Durada: 2013-2014
Equip Notus: Oriol Homs

L’objectiu d’aquest projecte va ser donar suport a la creació del Centre d’Enoturisme de Catalunya amb seu a Vilafranca del Penedès, com un centre de formació integrat, amb el suport dels actors econòmics i socials implicats en el sector, elaborant un pla executiu per a la seva posada en funcionament. S’han definit les activitats formatives que s’organitzaran al centre, l’organització de la gestió del mateix, tant a nivell institucional com econòmic, així com un pla de comunicació i imatge. En una segona etapa s’ha proporcionat assistència a la posta en marxa del centre, desenvolupant el pla formatiu aprovat pel consell empresarial i establint els convenis amb cada un dels subsectors per impartir les accions formatives. A més, s’ha facilitat assessorament sobre la selecció de professorat i les activitats de promoció del centre.[:es]Centro de formación profesional integral. Asistencia técnica a Vilafranca del Penedès para la creación del Centro de Enoturismo de Catalunya


ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DEL SECTOR ENOTURISMO

Entidad financiadora: Ayuntamiento de Vilafranca del Penedès
Coordinador: Notus
Socios:
Duración: 2013-2014
Equipo Notus: Oriol Homs

El objetivo del proyecto fue apoyar la creación del Centro de Enoturismo de Catalunya con sede en Vilafranca del Penedès como un centro de formación integrado, con el apoyo de los actores económicos y sociales implicados en el sector, elaborando un plan ejecutivo para su puesta en marcha. Se han definido las actividades formativas que se van a organizar en el centro, la organización de la gestión del mismo, tanto a nivel institucional como económico, así como un plan de comunicación e imagen.

En una segunda etapa, se ha prestado asistencia a la puesta en marcha del centro, desarrollando el plan formativo aprobado por el consejo empresarial y estableciendo los convenios con cada uno de los subsectores para impartir las acciones formativas. Además se ha prestado asesoramiento sobre la selección del profesorado y las actividades de promoción del centro.[:]

Volver a arriba